Комплексно счетоводно обслужване

 • Комплексно счетоводно обслужване
 • Текущо завеждане на първични документи
 • Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES – декларации и подаването им в НАП
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС; подготовка и регистрация
 • Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други подобни
 • Попълване на декларации и отчет за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети, и тяхното представяне пред органите на НАП и НСИ
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и осигуровки
 • Пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние; Ежемесечно следене на финансовия резултат
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата
 • Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план
 • Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план

СЧЕТОВОДИТЕЛ И ТРЗ СПЕЦИАЛИСТ НА МЯСТО

За да отговорим на нуждите на своите клиенти и придържайки се към индивидуалния подход към всеки от един от тях, ние предлагаме счетоводител или ТРЗ специалист на място във Вашия офис почасово

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗА ВАС ПРЕДЛАГАМЕ

Съхранение на Архив;
Полезна информация за настъпилите промени в счетоводното, търговското, данъчното и осигурителното законодателство;
Представителство пред НАП, НОИ, НСИ и др.;
Извършване на физическа инвентаризация на материални запаси, стоки и дълготрайни активи;
Изготвяме отчети по изисквания на клиента;
Изготвяме финансови отчети на английски;
Други услуги по индивидуално запитване

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕТ

Цялостно счетоводно обслужване;
Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация;
Изготвяне и подаване на Годишен отчет за дейността пред НСИ;
Попълване на патентни декларации;
Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
Подаване на месечни ДДС декларации;
Изготвяне на отчети

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

От друга страна, всяко физическо лице в България, което не е регистрирано като едноличен търговец и което получава възнаграждения по извънтрудови правоотношения, хонорари, като свободна професия, земеделски производител, доходи от друга стопанска дейност и др., се задължава да предостави съответната данъчна информация относно своите доходи за текущата година пред българските данъчни институции.

Изготвяне ни подаване на годишна данъчна декларация
Попълване на справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудовите през годината;
Изготвяне на паричен поток за предходните 5 г.
Текущо следене на приходи и разходи на физически лица
Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
Изготвяне и подаване на месечни ДДС декларации
Представяне при ревизии от НАП
Изготвяне и подаване на декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ